फोटु

य्हॉ प हाडौती बोली म की गी ई.एम काम करबा आळी ठामॅ का फोटु छ य्हॉन्ह थेह देखॅ सकॅ छ अर जरुरत क अणुसार डाउनलोड करॅ सकॅ छ।

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.